‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها
تاریخ : 1393/08/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح ساماندهی خدمات رسانی به روستاها

چاپی : G-514-13992.pdf G-514-13992.pdf تاریخ سند : 1393/07/28 شماره چاپ : 1215