[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/08/27

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-341.pdf C1-341.pdf تاریخ سند : 1393/09/02 شماره چاپ : 1285

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 690