[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/09/05

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : I-529.pdf I-529.pdf دست‌نویس : ID-529.pdf ID-529.pdf تاریخ سند : 1393/09/10 شماره چاپ : 1289