[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه و نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به کارگیری های غیرقانونی
تاریخ : 1393/08/06

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه و نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت به کارگیری های غیرقانونی

چاپی : G-486-13971.pdf G-486-13971.pdf تاریخ سند : 1393/05/20 شماره چاپ : 1127