[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/10/23

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : G-529-14113.pdf G-529-14113.pdf تاریخ سند : 1393/09/10 شماره چاپ : 1289