[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
تاریخ : 1393/10/17

نسخه چاپی

عنوان : لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

چاپی : I-543.pdf I-543.pdf دست‌نویس : ID-543.pdf ID-543.pdf تاریخ سند : 1393/12/23 شماره چاپ : 1318