[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/11/26

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح الحاق یک جزء به ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-529.pdf C1-529.pdf تاریخ سند : 1393/12/27 شماره چاپ : 1368

پیوست ها

1394/02/06 اصلاحیه 1 پیوست : C1-529E1.pdf C1-529E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1289