[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک فوریتی(با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
تاریخ : 1393/07/15

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

چاپی : C1-277.pdf C1-277.pdf تاریخ سند : 1393/07/26 شماره چاپ : 1222

پیوست ها

1394/01/18 اصلاحیه 2 پیوست : C1277E2.pdf C1277E2.pdf
1394/01/17 اصلاحیه 1 پیوست : C1-277E1.pdf C1-277E1.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1221، 551