[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/01/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح بند (د) ماده (65) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-290-14227.pdf G-290-14227.pdf تاریخ سند : 1392/03/04 شماره چاپ : 568