[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها
تاریخ : 1394/01/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

چاپی : G-354-14228E.pdf G-354-14228E.pdf تاریخ سند : 1392/06/27 شماره چاپ : 730