[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1394/02/01

نسخه چاپی

عنوان : اعاده شده از شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : E-228.pdf E-228.pdf تاریخ سند : 1394/02/02 شماره چاپ : 1392

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 968، 967، 793، 792، 438