[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/02/01

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : P-27.pdf P-27.pdf تاریخ سند : 1394/02/01 شماره چاپ : 1388

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 31، 954

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1394/02/01

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 2

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
813714 سیدسعید حیدری طیب سیدسعید حیدری طیب کرمانشاه (کرمانشاه) نهم
701895 حمیدرضا فولادگر حمیدرضا فولادگر اصفهان (اصفهان) دهم