[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381
تاریخ : 1394/02/07

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اعمال بخشودگی جرائم موضوع ماده (191) قانون مالیات های مستقیم به قانون موسوم به تجمیع عوارض و برقراری مالیات غیرمستقیم قوانین بودجه سنوات 1377 الی 1381

چاپی : P-477.pdf P-477.pdf تاریخ سند : 1394/02/07 شماره چاپ : 1399

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1105

طرح(های) پیشنهادی

جزئیات رکورد ۱

تاریخ : 1394/02/07

اعضا : تعداد رکورد ها :‌ 1

نام و نام خانوادگی حوزه انتخابیه دوره
811959 حسین علی حاجی دلیگانی حسین علی حاجی دلیگانی اصفهان (برخوار / شاهین شهر / میمه) دهم