[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها
تاریخ : 1394/02/01

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح تعیین حدود اختیارات سرپرست وزارتخانه ها

چاپی : C1-354.pdf C1-354.pdf تاریخ سند : 1394/02/06 شماره چاپ : 1391

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 730