[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
تاریخ : 1394/02/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان

چاپی : C1-543.pdf C1-543.pdf تاریخ سند : 1394/02/28 شماره چاپ : 1419

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1318