[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش یک فوریتی (در کمیسیون تصویب شد) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/02/20

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک فوریتی درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : C1-548.pdf C1-548.pdf تاریخ سند : 1394/02/30 شماره چاپ : 1431

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1338