[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و ا صلاحات بعدی آن
تاریخ : 1394/02/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و ا صلاحات بعدی آن

چاپی : I-577.pdf I-577.pdf دست‌نویس : ID-577.pdf ID-577.pdf تاریخ سند : 1394/03/26 شماره چاپ : 1446