[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
تاریخ : 1394/03/11

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح استفساریه ماده (59) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

چاپی : G-548-14282.pdf G-548-14282.pdf تاریخ سند : 1393/11/27 شماره چاپ : 1338

پیوست ها

1394/03/18 مخصوص صحن علنی پیوست :