‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح پرداخت حقوق فوق العاده مأموریت سفرهای خارجی از کشور مقامات و کارکنان دولت
تاریخ : 1394/03/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح پرداخت حقوق فوق العاده مأموریت سفرهای خارجی از کشور مقامات و کارکنان دولت

چاپی : G-515-14297.pdf G-515-14297.pdf تاریخ سند : 1393/07/28 شماره چاپ : 1216

پیوست ها

1394/03/24 پیوست : G-515-14297-1.pdf G-515-14297-1.pdf