[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/03/31

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

تاریخ سند : 1393/05/28 شماره چاپ : 1128

پیوست ها

1394/09/15 شماره اول پیوست : 14305-1.pdf 14305-1.pdf