[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح ماده (83) قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدی آن
تاریخ : 1394/04/02

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : C1-487.pdf C1-487.pdf تاریخ سند : 1394/04/21 شماره چاپ : 1489

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1128، 1488