‹ وضعیت قبلی [5]

6 › ابلاغ به دولت ( دو فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت
تاریخ : 1393/08/11

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح اصلاح ماده (180) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران و افزایش سهم توسعه مناطق کمتر توسعه یافته از دو درصد (2%) به چهار درصد (4%) منابع عمومی دولت

چاپی : L-517-54148.pdf L-517-54148.pdf تاریخ سند : 1393/08/11