[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی
تاریخ : 1394/03/10

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی

چاپی : M-27-16342.pdf M-27-16342.pdf تاریخ سند : 1394/03/10