[16] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [14]

15 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه به دولت درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1393/07/06

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه به دولت درباره طرح اصلاح قوانین نحوه معرفی، انتخاب و فعالیت ناظرین و ساماندهی امور نظارتی مجلس شورای اسلامی

چاپی : L-125-44778.pdf L-125-44778.pdf تاریخ سند : 1393/07/06