‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند
تاریخ : 1393/05/01

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند

چاپی : N -390-1584.pdf N -390-1584.pdf تاریخ سند : 1393/05/01