[12] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [10]

11 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1394/02/16

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : N-228-436.pdf N-228-436.pdf تاریخ سند : 1394/02/16