[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1393/05/29

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : N-228-1815.pdf N-228-1815.pdf تاریخ سند : 1393/05/29