[11] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [9]

10 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1394/02/07

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : M-228-6961.pdf M-228-6961.pdf تاریخ سند : 1394/02/07