[8] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [6]

7 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقال پایتخت
تاریخ : 1393/05/26

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح انتقال پایتخت

چاپی : M-228-35186.pdf M-228-35186.pdf تاریخ سند : 1393/05/28