‹ وضعیت قبلی [6]

7 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
تاریخ : 1394/02/15

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها

چاپی : N-277-418.pdf N-277-418.pdf تاریخ سند : 1394/02/15