‹ وضعیت قبلی [7]

8 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
تاریخ : 1393/04/12

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان (تایید) درباره طرح اصلاح موادی از قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی

چاپی : N-288-1370.pdf N-288-1370.pdf تاریخ سند : 1393/04/12