[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (مغایرت) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/05/15

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : N -432-1696.pdf N -432-1696.pdf تاریخ سند : 1393/05/15