[10] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [8]

9 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/06/19

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : N -432-2000.pdf N -432-2000.pdf تاریخ سند : 1393/06/19