[9] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [7]

8 › مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/06/09

نسخه چاپی

عنوان : مصوبه مجلس شورای اسلامی درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : M -432-38995.pdf M -432-38995.pdf تاریخ سند : 1393/06/09