‹ وضعیت قبلی [9]

10 › ابلاغ به دولت ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال
تاریخ : 1393/07/02

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه دولت درباره طرح الحاق یک بند به ماده (2) قانون تشکیل شورای عالی اشتغال

چاپی : L -432-44017.pdf L -432-44017.pdf تاریخ سند : 1393/07/02