[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › نظر شورای نگهبان (تایید) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو
تاریخ : 1394/03/09

نسخه چاپی

عنوان : نظر شورای نگهبان درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو

چاپی : N -479-1054.pdf N -479-1054.pdf تاریخ سند : 1394/03/09