‹ وضعیت قبلی [6]

7 › ابلاغ به دولت ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : ابلاغیه به دولت درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو
تاریخ : 1394/03/16

نسخه چاپی

عنوان : ابلاغیه به دولت درباره لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو

چاپی : L -479-17247.pdf L -479-17247.pdf تاریخ سند : 1394/03/16