[7] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [5]

6 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/06/29

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره شور دوم طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامیپ

چاپی : P-487.pdf P-487.pdf تاریخ سند : 1394/06/29 شماره چاپ : 1551

پیوست ها

1394/7/21-پیوست1 پیوست : P-487-P1.pdf P-487-P1.pdf
1394/6/31-جایگزین پیوست : P-487-J.pdf P-487-J.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1489، 1488، 1128