‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان قرآن کریم»
تاریخ : 1394/06/30

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح تشکیل سازمان قرآن کریم»

چاپی : 14452.pdf 14452.pdf تاریخ سند : 1394/06/30 شماره چاپ : 1513