[2] وضعیت بعدی ›

1 › اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی
تاریخ : 1393/06/30

نسخه چاپی

عنوان : طرح یکسان سازی مزایا، حقوق و امتیازات کارکنان قرارداد معین کارور (اپراتور)های برق با سایر کارمندان پیمانی و رسمی

چاپی : I-605.pdf I-605.pdf دست‌نویس : ID-605.pdf ID-605.pdf تاریخ سند : 1394/07/13 شماره چاپ : 1558