[6] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [4]

5 › گزارش شور دوم (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
تاریخ : 1394/06/22

نسخه چاپی

عنوان : گزارش شور دوم درباره طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی

چاپی : C2-487.pdf C2-487.pdf تاریخ سند : 1394/06/29 شماره چاپ : 1552

پیوست ها

1394/8/9- اصلاحیه 2 پیوست : C2-487E2.pdf C2-487E2.pdf

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1551، 1488، 1489، 1128