[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
تاریخ : 1394/07/07

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح قانون استفاده متوازن از امکانات کشور برای ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته

چاپی : P-590.pdf P-590.pdf تاریخ سند : 1394/07/07 شماره چاپ : 1569

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1507