‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت بکارگیری های غیرقانونی
تاریخ : 1394/08/13

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت بکارگیری های غیرقانونی

چاپی : P-486.pdf P-486.pdf تاریخ سند : 1394/08/13 شماره چاپ : 1618

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1127