[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › پیشنهاد (ها) نماینده ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ : 1394/08/30

نسخه چاپی

عنوان : پیشنهاد نماینده درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

چاپی : P-613.pdf P-613.pdf تاریخ سند : 1394/08/30 شماره چاپ : 1631

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1579