[4] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
تاریخ : 1394/08/25

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور

چاپی : C1-613.pdf C1-613.pdf تاریخ سند : 1394/08/30 شماره چاپ : 1632

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1579