‹ وضعیت قبلی [2]

3 › گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد) ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار
تاریخ : 1394/08/10

نسخه چاپی

عنوان : گزارش یک شوری درباره طرح استفساریه دریافت چهاردرصد (4%) حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور از واگذارنده به پیمانکار

چاپی : C1-604.pdf C1-604.pdf تاریخ سند : 1394/09/01 شماره چاپ : 1629

سابقه ها

شماره(های) چاپ : 1557