[5] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [3]

4 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»
تاریخ : 1394/09/29

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس میان جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان»

تاریخ سند : 1394/09/29 شماره چاپ : 14598