‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و اصلاحات بعدی آن»
تاریخ : 1394/09/07

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و اصلاحات بعدی آن»

چاپی : 14549.pdf 14549.pdf تاریخ سند : 1394/09/07 شماره چاپ : 14549