[3] وضعیت بعدی ›
‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک شوری )

جزئیات

عنوان : publish اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور»
تاریخ : 1394/08/24

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور»

چاپی : 14529.pdf 14529.pdf تاریخ سند : 1394/08/24 شماره چاپ : 14529