‹ وضعیت قبلی [1]

2 › گزارش مرکز پژوهش ها ( یک فوریتی )

جزئیات

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی»
تاریخ : 1394/08/20

نسخه چاپی

عنوان : اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح واگذاری خدمات حمایتی به کمیته امداد امام خمینی (ره) و خدمات توانبخشی به سازمان بهزیستی»

چاپی : 14521.pdf 14521.pdf تاریخ سند : 1394/08/20 شماره چاپ : 14521